מדיניות פרטיות

קונוייז או אניסרוויס בע"מ ("החברה", "אנחנו" או "אנו") מכבדת את פרטיות כל לקוחותיה ומשתמשי השירותים שלה. השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים כפוף למדיניות הפרטיות הזו ("מדיניות הפרטיות"). מונחים אשר לא הוגדרו במפורש במדיניות הפרטיות, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת http://conwize.co.il/signup/privacy?lang=he URL.

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות מפרטת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על מידע האישי אודות משתמשים אשר נמסר לנו או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים. כמו כן, מדיניות הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה במידע האישי שנאסף.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

לא חלה עליך כל חובה למסור מידע אישי. מסירת מידע אישי על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. אם לא תסכים למסור את המידע האישי הנדרש, כולו או חלקו, ייתכן שיישומיי הפלטפורמה ו/או השירותים, חלקם או כולם, לא יהיו זמינים עבורך.

"מידע אישי" במדיניות פרטיות זאת הינו מידע הקשור לאדם, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל.

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי מכלל המשתמשים בפלטפורמה ו/או בשירותים. המידע שאנו אוספים כולל את המידע אשר מוזן לפלטפורמה כאשר אתה נרשם לשירותים ועשוי לכלול פרטים אודות שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים, כגון עסקות שביצעת, הצעות שהגשת או מכרזים שפרסמת. אנו עשויים גם לתעד את התקשורת שלנו איתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן. בנוסף, אנו אוספים כל מידע שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף אם נצטרך אותו כדי לספק לך את השירותים או שירותים נוספים לבקשתך.

בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך בפלטפורמה ו/או באמצעות השירותים, מידע מסוים עשוי להישמר באופן אוטומטי, כגון תוכן התכתבויות עם משתמשים אחרים ומידע על מכשיר הקצה, כגון כתובת ה-IP שלך.

כמו כן, אנו אוספים מידע הנשלח לפלטפורמה על ידי משתמשים אחרים, כגון פרטי הקשר שלך, הארגון בו אתה עובד, או תפקידך בארגון.

כיצד אנו משתמשים במידע

שירותים והתאמות

אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לפלטפורמה ו/או לשירותים; (2) כדי לנהל חשבונות משתמשים ולנקוט בפעולות הקשורות לחשבונות משתמשים; (3) כדי לספק לך תמיכה ולסייע בפתרון בעיות שאתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שעולה ולהגיב עליה בהתאם; (5) כדי לשלוח הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) להודיע לך על שינויים או שיפורים בפלטפורמה ו/או בשירותים וכדי ליצור איתך קשר במידת הצורך; (6) כדי לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שאנו מציעים; (7) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (8) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת הפלטפורמה והשירותים ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לפלטפורמה ו/או לשירותים.

צרכים פנימיים

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את הפלטפורמה ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים.

נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע אישי המתקבל ממגוון משתמשים ("נתונים סטטיסטיים"). זאת בכדי להתאים את הפלטפורמה ו/או השירותים לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את הפלטפורמה ו/או השירותים ובכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתם להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבע ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי.

ניתוח נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות Google Analytics ("כלים אנליטיים"). המידע הנאסף על ידי הכלים האנליטיים נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ולשיפור הפלטפורמה ו/או השירותים. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך בפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:http://www.google.com/analytics/terms/us.html ,http://www.google.com/policies/privacy/ .

שימושים אחרים או העברת המידע שלך

אנו נשתף את המידע שלך בהתאם לאמור להלן וכן אם נידרש לעשות כן לפי כל חוק, תקנה או צו בית משפט או בכדי לשתף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק.

שותפים עסקיים, ספקי שירות, צדדים שלישים וקבלני משנה

אנו עשויים לשתף מידע, כולל מידע אישי, עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, ושותפים עסקיים ("צדדים שלישיים מורשים") אשר עשויים להשתמש במידע כדי (1) לסייע לנו לספק את הפלטפורמה ושירותים; ו-(2) לסייע לנו בהבנת השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים.

צדדים שלישיים מורשים אליהם יועבר מידע אישי עשויים להיות מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה תנקוט באמצעים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

העברת בעלות

אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו"מ על רכישת החברה ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.

העברת מידע במסגרת אכיפת חוק

אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש מאיתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן דיגיטלי של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.

שיתוף מידע נוסף

נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים שלהלן: (1) החברה תגלה כי אילו מפעולותיך בפלטפורמה ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (2) החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בפלטפורמה ו/או באמצעות השירותים; (3) ההעברה כאמור נדרשת על פי דין, תקנה, צו בית משפט או צו מטעם רשות אכיפה כלשהיא, לרבות כאמור לעיל.

כיצד אנו מגנים על מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, ללא קשר לאמצעי אבטחה בהם אנו נוקטים, איננו יכולים להבטיח את הבטיחות המוחלטת של כל הנתונים המועברים אלינו.

הודעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, לרבות הודעות שירות ומסרים מנהליים, המתייחסים לחשבונך או לפעילות הפלטפורמה, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתם. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאלו, תוכל לבטל את חשבונך.

ילדים

החברה אינה אוספת במכוון מידע אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. במידה שנחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לפלטפורמה, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

החברה אינה אוספת במכוון מידע אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. במידה שנחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לפלטפורמה, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

למשתמש עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או למחוק מידע שנאסף עליו על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. החברה תמחק ו/או תשנה מידע שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה אשר תתקבל בכתב מהמשתמש בכתובת[email protected] , אם וככל שאפשרי ובהתאם להוראות החוק. המחיקה תתבצע תוך זמן סביר מקבלת הבקשה למחיקה. עם זאת, אנו עשויים לשמור עותק של מידע מסוים למטרות ביקורת ורישומים פנימיים. מרגע שמידע נמחק, לא ניתן להשיבו.

Cookies

החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש), על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לפלטפורמה. ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך "עוגיות" או שיימחקו.

שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: (1) לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; (2) לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; (3) לפתור סכסוכים; (4) לאכוף את ההסכמים שלנו; או (5) למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, ככל שאנו רואים שאין עוד צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

שינויים

על מנת להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים, תתבקש לאשר את תנאי מדיניות הפרטיות. אנו רשאים לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, נעדכן אותך על כך מראש.

הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [email protected]

עודכן לאחרונה: ספטמבר 2019